" تخفیف صددر صدی ویژه مشترکین ADSLمخابرات استان کرمان ،منبعد هرگونه ارسال (آپلود) از طریق ADSLمخابرات بدون هزینه خواهد بود."                             هفته پدافند غیر عامل : مسئله پدافند یک مسئله مستمر همیشگی است          

 


اخبار و رویدادها