تاریخچه

اولین تلفنخانه در شهر کرمان در سال 1272 هجری شمسی با حداقل 15 خط مغناطیسی در یکی از

محلات شهرکرمان (مشهور به کوی تلفنخانه ) افتتاح گردید و ارتباط با خارج از شهر ازطریق خط

سیمی (ایران واروپا)بین یزد- انار- رفسنجان وکرمان برقرار بود . درسال 1308 ارتباط بی سیم در

استان راه اندازی و شهرهای کرمان، سیرجان ورفسنجان را تحت پوشش قرارداد .

درتاریخ 1342/10/2 مرکز تلفن مغناطیسی شهر کرمان از سیستم مذکور به سیستم خودکار تبدیل شد

(850 شماره مغناطیسی به 1000 شماره خودکار) تا قبل از انقلاب اسلامی کرمان دارای دو مرکز

تلفن خودکار بود که پس از انقلاب اسلامی کلیه مراکز تلفن مغناطیسی به خودکار تبدیل شد و هم اینک

با ورود سیستم دیجیتال تعداد مراکز تلفن ثابت به 778 مرکز بالغ شده و تعداد تلفن منصوبه 900066

شماره و مشغول بکار 869808شماره می باشد.همچنين در بخش تلفن همراه تعداد 3004582شماره

راه اندازی و در بخش دیتا109880 پورت بهره برداری شده است.