پرسش های متداول

 

شماره ديتا (DATA ) چيست و طريقه استفاده از آن به چه نحو است ؟

برقراري ارتباط كامپيوتري صوتي براي ايجاد بزرگراه هاي ارتباطي كشور و جهان بويژه ارتباط اينتر نتي را به عهده دارد.