آگهي مناقصه شماره 35/31-96(یک مرحله ای)

آگهي مناقصه شماره  35/31-96(یک مرحله ای)

شركت مخابرات ایران(منطقه کرمان)تعدادي كارت ADPEمربوط بهMINI DSLAM را از طريق برگزاري مناقصه خریداری نماید  لذا كليه  اشخاص حقوقي که در این زمینه فعالیت دارند می توانند حداكثر تاتاريخ1396/10/14  با پرداخت مبلغ  پانصد هزار ريال بشماره حساب سیبا 0106041717004 جهت دريافت اسناد مناقصه به نشاني كرمان بلوار جمهوري اسلامي- خيابان امام جمعه- خيابان شهید نامدار محمدی شرقی - طبقه  اول  اداره پشتیبانی وتدارکات  اين شركت مراجعه و يا از طريق نمابر با ارسال درخواست و رسيد حواله وجه پرداخت شده اقدام نمايند.  

ضمناً هزينه انتشار آگهي بعهده برنده مناقصه مي باشد.

تاريخ تحويل پاكات : تا ساعت 14 مورخ1396/10/25

تاريخ بازگشائي پاكات : مورخ 1396/10/26

شماره تماس :  31228224-31228812

شماره نمابر :  31228240

سايت اينترنتي :Kermantel.ir  WWW.  و   www.irantelecom.ir

 

                         شركت  مخابرات  ایران  ( مخابرات منطقه کرمان )