7000مدرسه به شبکه دولت متصل می شوند

به گزارش اداره روابط عمومی مخابرات منطقه کرمان:

جلسه ای روز سه شنبه 12دی ماه در محل ساختمان استانداری با حضور مدیران و کارشناسان استانداری، مخابرات منطقه کرمان وسازمان آموزش و پرورش با موضوع شبکه دولت تشکیل شد. گفتنی است هدف از تشکیل این جلسه ارائه راهکارهایی جهت اتصال حدود 7000 مدرسه به شبکه دولت وبررسی مسایل و مشکلات اجرایی ، امنیتی و اقتصادی این شبکه بود.