تشکیل کارگروه تجاری-فنی مخابرات با کمیته امداد امام خمینی(ره)

به گزارش اداره روابط عمومی مخابرات منطقه کرمان:

جلسه کارگروه تجاری - فنی مخابرات منطقه کرمان با سرپرستی معاونت تجاری و دکترصادقی مدیرکل کمیته امداد امام خمینی روز چهارشنبه 13دی ماه در محل کمیته امداد امام خمینی تشکیل شد. شایان ذکر است هدف از برگزاری این جلسه ارزش گذاری به خواسته ها و پیشنهادات مخابراتی کمیته امداد امام خمینی بود.گفتنی است در پایان جلسه با توجه به تعدد خدمات مخابراتی و نیاز آن مجموعه، کارگروه مخابرات منطقه کرمان نیز بسته تجمیعی پیشنهادی خود را ارائه کرد.