جلسه کارگروه تجاری-فنی مخابرات با سرپرستی بانک سپه برگزار شد

به گزارش اداره روابط عمومی مخابرات منطقه کرمان:

جلسه کارگروه تجاری - فنی مخابرات با سرپرستی معاونت تجاری روز شنبه 16دی ماه در محل سرپرستی بانک سپه استان و با حضور مدیر منطقه و معاونین بانک سپه برگزار شد. شایان ذکر است بانک سپه با صدها خدمت مخابراتی یکی از مشتریان VIP مخابرات می باشد.لذا مخابرات منطقه کرمان با نگاه مشتری مداری و در راستای ارزش گذاری به خواسته های مشتریان اقدام به برگزاری این جلسه کرد تا ضمن دریافت پیشنهادات بانک سپه ،خدمات نوین مخابراتی را به آنان معرفی نماید.