جلسه انجمن صنفی دفاتر پیشخوان

به گزارش اداره روابط عمومی مخابرات منطقه کرمان:

جلسه مدیر مخابرات منطقه کرمان با انجمن  صنفی دفاتر پیشخوان دولت   روز دوشنبه 2مهرماه 97برگزار شد.گفتنی است در این جلسه که مدیرمالی وروسای ادارات حراست ،بازرسی ،خدمات  مشتریان ارتباطات سیار ،رئیس اداره فروش خانگی تلفن ثابت ورئیس مجمع صنفی دفاتر پیشخوان  حضور داشتند  به بررسی مشکلات ومسائل دفاتر  جهت رفع موانع کاری پرداختند.