اطلاعات امور مشترکین

نام موسسه
شرکت‮ پيشگامان توسعه ارتباطات – نماینده‮: ‬دیده‮ ‬بان‮ ‬نت
شركت لايزر - نماینده : فن آوری پدیدار –علم ارتباط زمان
شركت انتقال‮ ‬داده‮ ‬های‮ ‬رهام‮ ‬داتک– نماینده‮ : ‬اتباط‮ ‬گستر‮ ‬نخل‮ ‬جنوب
شرکت‮ ‬آریا‮ ‬رسانه‮ ‬تدبیر‮ –نماینده‮ :شایان ارگ
شکت‮ پارس آنلاين - نماینده : مهندسي تباشير
شرکت داده پردازی فن آوا –نماینده:گسترش فناوری وپویندگان اطلاعات کارمانیا
پيشگامان توسعه ارتباطات – نماینده‮:‬موسسه‮ ‬فرهنگی‮ ‬وهنری‮ ‬آوای‮ ‬جوان
شرکت‮ ‬داده‮ ‬گستر‮ ‬عصر‮ ‬نوین‮ - نماینده :جهان‮ ‬گستر
پيشگامان توسعه ارتباطات – نماینده‮:‬گیلاس‮ ‬رایانه
شركت انتقال‮ ‬داده‮ ‬های‮ ‬رهام‮ ‬داتک‮-‬نماینده‮:‬ ارتباط گستر نخل جنوب
انتقال داده های رهام دات تک – نماینده‮:آریا‮ ‬سیستم‮ ‬هلیل
پيشگامان توسعه ارتباطات – نماینده‮:‬تعاونی‮ ‬دیدار‮ ‬شهربابک
شرکت‮ ‬عصر‮ ‬انتقال‮ ‬داده‮ ‬ها‮ –نماینده‮ :‬رایانه‮ ‬عصر‮ ‬دانش
پيشگامان توسعه ارتباطات – نماینده‮:‬نخل‮ ‬رایانه‮ ‬کویر
شرکت کاراامین ارتباط –نماینده: دروازه داده جنوب شرق
پيشگامان توسعه ارتباطات‮-‬نماینده‮:‬کویر‮ ‬رایان
پيشگامان توسعه ارتباطات‮-‬نماینده‮:‬فنی ومهندسی پیشگامان‮ ‬انار
پيشگامان توسعه ارتباطات‮-‬نماینده‮:‬زرنت
شرکت داده پردازی فن آوا-نماینده:البرزنت
لایزر - نماینده : علم ارتباط زمان
شرکت پیشگامان توسعه ارتباطات-نماینده نخل رایانه کویر
شرکت پیشگامان توسعه ارتباطات-نماینده آریا سیستم هلیل
آریا رسانه تدبیر-نماینده ارتباطات کارمانیا
آریا رسانه تدبیر-نماینده پردازشگران نخل کویر
آریا رسانه تدبیر- نماینده نگین سای کویر رفسنجان
آریا رسانه تدبیر-نماینده ره اورد کویر جیرفت
آریا رسانه تدبیر- نماینده ریز افزار بابک
آریا رسانه تدبیر- نماینده راور پیام
داده پردازی فن آوا-نماینده تکاپو
انتقال داده های رهام داتک-نماینده ماهانت
ندا گستر صبا- نماینده بارز رایانه
پیشگامان توسعه ارتباطات-نماینده پردازشگران مشیز
پيشگامان توسعه ارتباطات‮-‬نماینده‮:‬آریا سیستم هلیل
آریا رسانه تدبیر- نماینده کاکتوس رایانه
آریا رسانه تدبیر- نماینده آریا نگارش به اردشیر