قبض تلفن ثابت

چاپ
شناسه قبض شناسه پرداخت
شماره تلفن کد پستی
مشترک گرامی
نشانی
صورت حساب از تا
تحویل به پست مهلت پرداخت
 
کنتور فعلی کارکرد
کنتوز قبلی  


شرح مبلغ (ریال)
مبلغ کارکرد شهری
مبلغ کارکرد بین شهری
مبلغ خارجه
هزینه نگهداری
سایر خدمات
سرویس هوشمند
اینترنت هوشمند
آبونمان
مالیات و عوارض ,
صورتحساب دوره
بدهی قبلی
بستانکاری
کل هزینه ADSL
هزینه مودم
کسر هزار ریال
مبلغ قابل پرداخت
شناسه قبض شناسه پرداخت
دوره شماره تلفن
  صورت حساب تا
 
  ردیف چاپ  
  شهر
  مبلغ قابل پرداخت
 
پیام شرکت :مشترک گرامی مبلغ قابل پرداخت براساس کارکرد مندرج می باشد. .