قبض تلفن ثابت

چاپ
شناسه قبض شناسه پرداخت
شماره تلفن کد پستی
مشترک گرامی
نشانی
صورت حساب از تا
تحویل به پست مهلت پرداخت
 
هزینه پالس کارکرد
کنتوز قبلی  


شرح مبلغ (ریال)
مبلغ کارکرد شهری
مبلغ کارکرد بین شهری
مبلغ خارجه
هزینه نگهداری
سایر خدمات(adsl و ...)
سرویس هوشمند
اینترنت هوشمند
آبونمان
مالیات و عوارض ,
صورتحساب دوره
بدهی قبلی
بستانکاری
کسر هزار ریال
مبلغ قابل پرداخت
شناسه قبض شناسه پرداخت
دوره شماره تلفن
  صورت حساب تا
 
  ردیف چاپ  
  شهر
  مبلغ قابل پرداخت
 
تنها راه مقابله با تهدیدها این است که وضعیت داخلی به گونه ای ساماندهی شود که دشمن از پیروزی خود مطمئن نباشد و زمینه را برای ماجراجویی فراهم نبیند.