قبض تلفن ثابت

چاپ
شناسه قبض شناسه پرداخت
شماره تلفن کد پستی
مشترک گرامی
نشانی
صورت حساب از تا
تحویل به پست مهلت پرداخت
 
هزینه پالس کارکرد
کنتوز قبلی  


شرح مبلغ (ریال)
مبلغ کارکرد شهری
مبلغ کارکرد بین شهری
مبلغ خارجه
هزینه نگهداری
سایر خدمات(adsl و ...)
سرویس هوشمند
اینترنت هوشمند
آبونمان
مالیات و عوارض ,
صورتحساب دوره
بدهی قبلی
بستانکاری
کسر هزار ریال
مبلغ قابل پرداخت
شناسه قبض شناسه پرداخت
دوره شماره تلفن
  صورت حساب تا
 
  ردیف چاپ  
  شهر
  مبلغ قابل پرداخت
 
پیام شرکت :مشترک گرامی چنانچه بدهی آخرین دوره خود را پرداخت نموده اید مبلغ قابل پرداخت برای شما صفر نمایش داده می شود.