آگهي مزایده شماره35/3-98

آگهي مزایده شماره35/3-98

شركت مخابرات ایران (منطقه کرمان)در نظر دارد  اقلام اسقاطي و مازاد برنياز  خود  را از طريق برگزاري مزایده به فروش برساند  لذا كليه  متقاضیان می توانند حداكثر تا تاريخ1398/8/29 با پرداخت مبلغ پانصد هزار ريال بشماره حساب سیبا 0106041717004 جهت دريافت اسناد  مزایده به نشاني كرمان بلوار جمهوري اسلامي- خيابان امام جمعه- خيابان شهید نامدار محمدی شرقی - طبقه  دوم اداره پشتیبانی وتدارکات اين شركت مراجعه و يا از طريق نمابر با ارسال درخواست و رسيد حواله وجه پرداخت شده اقدام نمايند.   

ًضمناً هزينه انتشار آگهي وکارشناسی  بعهده برنده مزایده مي باشد.

تاريخ تحويل پاكات : مورخ   1398/9/11

تاريخ بازگشائي پاكات : 1398/9/12

شماره تماس :  -31228812-3122825 

شماره نمابر :  31228236

سايت اينترنتي :Kermantel.ir  .  و   www.tci.ir

 

                         شركت مخابرات ایران  (منطقه کرمان  )

آگهي مزایده شماره35/3-98

آگهي مزایده شماره35/3-98

شركت مخابرات ایران (منطقه کرمان)در نظر دارد  اقلام اسقاطي و مازاد برنياز  خود  را از طريق برگزاري مزایده به فروش برساند  لذا كليه  متقاضیان می توانند حداكثر تا تاريخ1398/8/29 با پرداخت مبلغ پانصد هزار ريال بشماره حساب سیبا 0106041717004 جهت دريافت اسناد  مزایده به نشاني كرمان بلوار جمهوري اسلامي- خيابان امام جمعه- خيابان شهید نامدار محمدی شرقی - طبقه  دوم اداره پشتیبانی وتدارکات اين شركت مراجعه و يا از طريق نمابر با ارسال درخواست و رسيد حواله وجه پرداخت شده اقدام نمايند.   

ًضمناً هزينه انتشار آگهي وکارشناسی  بعهده برنده مزایده مي باشد.

تاريخ تحويل پاكات : مورخ   1398/9/11

تاريخ بازگشائي پاكات : 1398/9/12

شماره تماس :  -31228812-3122825 

شماره نمابر :  31228236

سايت اينترنتي :Kermantel.ir  .  و   www.tci.ir

 

                         شركت مخابرات ایران  (منطقه کرمان  )

آگهي مناقصه شماره 24-/35- 98 (يك مرحله ای)

آگهي مناقصه شماره 35/24- 98 (يك مرحله ای)

 

شركت مخابرات ايران (منطقه كرمان) در نظردارد جهت تامین انواع کابل ژله فیلد رااز طريق برگزاري مناقصه خریداری نماید، لذا كليه تولیدکنندگان داخلی فعال دراین زمینه که دارای تاییدیه از شرکت مخابرات ایران میباشند می توانندحداكثر تامورخه98/8/22با واریز مبلغ پانصدهزار ريال بشماره حساب0106041717004 سیبا بانک ملی جهت دريافت اسناد مناقصه به نشاني كرمان بلوار جمهوري اسلامي خيابان امام جمعه، خيابان شهید نامدار محمدی شرقی ساختمان مرکزی مخابرات ،طبقه دوم اداره پشتيباني وتداركات مراجعه يا از طريق نمابر با ارسال درخواست وتصویر رسيد حواله وجه پرداخت شده اقدام نمايند.

درضمن هزينه نشرآگهي بعهده برنده مناقصه می باشد.

زمان تحويل پاكات :    مورخه   98/8/27

زمان بازگشایي پاكات : مورخه   98/8/28

شماره تماس :  03431228812-03431228225

شماره نمابر :  03431228236

سايت اينترنتي :  .ir   www.Kermantelیا www.Tci.ir

شرکت مخابرات ایران (منطقه کرمان )

(سهامی عام)

آگهي مناقصه شماره 35/23- 98 (يك مرحله ای)

آگهي مناقصه شماره 35/23- 98 (يك مرحله ای)

 

شركت مخابرات ايران(منطقه کرمان) در نظردارداجراي عمليات طرح توسعه شبکه کابل اختیار آباد کرمان را با کابلکشی کانالی مسی وفیبرنوری همراه با تامین کلیه ملزومات شبکه به استثنای فیبرنوری از طريق برگزاري مناقصه به بخش خصوصی واگذار نماید،لذا كليه اشخاص حقوقی واجد شرايط که دارای تایید صلاحیت ایمنی ورتبه بندی ازاداره تعاون کارورفاه اجتماعی میباشندميتوانندحداكثر تامورخه 98/8/14با واریز مبلغ پانصدهزار ريال بشماره 0106041717004 حساب سیبا بانک ملی جهت دريافت اسناد مناقصه به نشاني كرمان بلوار جمهوري اسلامي خيابان امام جمعه- خيابان شهید نامدار محمدی شرقی ، طبقه دوم ،اداره پشتيباني وتداركات مراجعه يا از طريق نمابر با ارسال درخواست وتصویر رسيد حواله وجه پرداخت شده اقدام به خرید اسنادمناقصه نمايند.

درضمن هزينه نشرآگهي بعهده برنده مناقصه خواهد بود.

زمان تحويل پاكات : روز دوشنبه     مورخه   98/8/20

زمان بازگشایي پاكات : روز  سه شنبه مورخه 98/8/21

 شماره تماس :  03431228812-03431228225

 شماره نمابر :    03431228236

سايت اينترنتي : Kermantel.ir      یا  www.Tci.ir

شركت مخابرات ايران ( منطقه كرمان  )

سهامی عام

آگهي مناقصه شماره 35/22- 98 (يك مرحله ای)

آگهي مناقصه شماره 35/22- 98 (يك مرحله ای)

 

شركت مخابرات ايران (منطقه كرمان) در نظردارد جهت تامین انواع کابل ژله فیلد رااز طريق برگزاري مناقصه خریداری نماید، لذا كليه تولیدکنندگان داخلی فعال دراین زمینه که دارای تاییدیه از شرکت مخابرات ایران میباشند می توانندحداكثر تامورخه98/8/11با واریز مبلغ پانصدهزار ريال بشماره حساب0106041717004 سیبا بانک ملی جهت دريافت اسناد مناقصه به نشاني كرمان بلوار جمهوري اسلامي خيابان امام جمعه، خيابان شهید نامدار محمدی شرقی ساختمان مرکزی مخابرات ،طبقه دوم اداره پشتيباني وتداركات مراجعه يا از طريق نمابر با ارسال درخواست وتصویر رسيد حواله وجه پرداخت شده اقدام نمايند.

درضمن هزينه نشرآگهي بعهده برنده مناقصه می باشد.

زمان تحويل پاكات :    مورخه   1398/8/20

زمان بازگشایي پاكات : مورخه  1398/8/21

شماره تماس :  03431228812-03431228225

شماره نمابر :  03431228236

سايت اينترنتي :  .  www.Kermantelیا www.Tci.ir

شرکت مخابرات ایران (منطقه کرمان )

(سهامی عام)