حمید محمدی قوام

تاريخ شروع فعاليت: 
84/8/30
مدت فعاليت: 
4 سال

ايشان از تاريخ 75/2/17 لغايت 78/8/4در سمت مدير عامل و رئيس هيئت مديره شرکت مخابرات استان کرمان فعاليت داشته اند و از سال 80 لغات 84 عضو هيئت مديره شرکت مخابرات استان کرمان بوده اند و در حال حاضر دارا مدرک کارشناس ارشد مديريت دولتي  مي باشند و از تاريخ   84/8/30 به سمت مديرعامل و رئيس هيئت مديره شرکت مخابرات استان منصوب شده اند و در مرداد ماه سال 88  به افتخار بازنشستگي نائل گرديده اند.