علی کارگزار

تاريخ شروع فعاليت: 
80/7/22
مدت فعاليت: 
4 سال

ايشان داراي مدرک کارشناسي کاربردي انتفال بوده و از تاريخ 80/7/22 لغايت 84/8/30 در شرکت مخابرات استان کرمان در سمت مديرعامل ور ئس هيئت مديره فعا ليت داشته اند