ایرج صحبت

تاريخ شروع فعاليت: 
78/8/9
مدت فعاليت: 
2 سال

ايشان از تاريخ 78/8/9 لغايت 80/7/22 در سمت مدير عامل و رئيس هيئت مديره شرکت مخابرات استان کرمان فعاليت داشته اند ، در زمان تصدي داراي مدرک مهندسي مخابرات  بوده اند