سید احمد سجادی

تاريخ شروع فعاليت: 
67
مدت فعاليت: 
۷ سال

ايشان از سال1367 لغايت 1374 در سمت  مديراداره كل مخابرات استان کرمان فعاليت داشته اند، در زمان تصدي داراي مدرک مهندسي مخابرات  بوده اند.