آگهي مزایده شماره35/2-97

آگهي تجدید  مزایده شماره35/2-97

شركت مخابرات ایران (منطقه کرمان)در نظر دارد ملک واقع درشهرستان کرمان،بلوار جمهوری اسلامی،خیابان نادررا از طريق برگزاري مزایده به اجاره  برساندلذا كليه متقاضیان می توانند حداكثر تا تاريخ.1397/12/11با پرداخت مبلغ پانصد هزار ريال بشماره حساب سیبا 0106041717004 جهت دريافت اسناد  مزایده به نشاني كرمان بلوار جمهوري اسلامي- خيابان امام جمعه- خيابان شهید نامدار محمدی شرقی - طبقه  دوم اداره پشتیبانی وتدارکات اين شركت مراجعه و يا از طريق نمابر با ارسال درخواست و رسيد حواله وجه پرداخت شده اقدام نمايند.   

ضمناً هزينه انتشار آگهي وکارشناسی  بعهده برنده مزایده مي باشد.

تاريخ تحويل پاكات : تا ساعت 14 مورخ :   1397/12/18

تاريخ بازگشائي پاكات : 1397/12/19

شماره تماس :  -31228244-31228812

شماره نمابر :  31228240

سايت اينترنتي :www.  kermantel.ir   و   www.tci.ir

 

                         شركت مخابرات ایران  (منطقه کرمان  )