آگهي مناقصه شماره 35/6-98(يك مرحله ای)

آگهي مناقصه شماره 35/6-98(يك مرحله ای)

 

شركت مخابرات ايران (منطقه كرمان)در نظردارد بهسازی سایتهای موبایل منطقه شمال استان شامل شهرستانهای کرمان بافت،رفسنجان،شهربابک،بردسیروزرند را از طريق برگزاري مناقصه  به بخش خصوصی واگذار نماید لذا كليه اشخاص حقوقی واجد شرايط که دارای تایید صلاحیت ایمنی  ورتبه بندي  از اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی میباشند مي توانند حداكثر تامورخه(1398/03/26)با پرداخت مبلغ پانصدهزار ريال بشماره حساب سیبا (0106041717004) جهت دريافت اسناد مناقصه به نشاني كرمان بولوار جمهوري اسلامي- خيابان امام جمعه- خيابان شهید نامدار محمدی شرقی - طبقه  دوم اداره پشتيباني وتداركات  اين شركت مراجعه يا از طريق نمابر با ارسال درخواست وتصویر رسيد حواله وجه پرداخت شده اقدام نمايند.

درضمن هزينه نشر آگهي بعهده برنده مناقصه مي باشد.

زمان تحويل پاكات :   مورخه   (98/04/10)

زمان بازگشایي پاكات : مورخه  (98/04/11)

شماره تماس : 03431228812-03431228225

شماره نمابر :  03431228236

سايت اينترنتي : www.Kermantel.ir   یا www.tci.ir