آگهي مناقصه شماره 35/11-98(يك مرحله ای)

آگهي مناقصه شماره 35/11-98(يك مرحله ای)

 

شركت مخابرات ايران(منطقه كرمان)در نظردارد اجراي عملیاتکابلکشی خاکی کابل مسی شهرستان فاریاب  رابه همراه تامینکلیه ملزومات شبکهاز طريق برگزاري مناقصه به بخش خصوصی واگذار نماید، لذا كليه اشخاص حقوقی واجد شرايط که دارای تایید صلاحیت ایمنی ورتبه بندي  از اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی میباشند مي توانند حداكثر تامورخه 04/16/ 98با واریز مبلغ پانصدهزار ريال بشماره حساب 0106041717004 سیبا بانک ملی جهت دريافت اسناد مناقصه به نشانيكرمان بلوار جمهوري اسلامي خيابان امام جمعه،خيابان شهید نامدار محمدیشرقی،ساختمان مرکزی مخابرات ،طبقه دوم اداره پشتيباني وتداركات مراجعه يا از طريق نمابر با ارسال درخواست وتصویر رسيد حواله وجه پرداخت شده اقدام نمايند.

درضمن هزينه نشرآگهي بعهده برنده مناقصه میباشد.

زمان تحويل پاكات :    مورخه  1398/4/31

زمان بازگشایي پاكات : مورخه  1398/05/01

شماره تماس :  03431228812-03431228225

شماره نمابر :03431228236

سايت اينترنتي :.irwww.Kermantelیاwww.Tci.ir

                                  شرکت مخابرات ایران (منطقه کرمان )