آگهي مناقصه شماره 35/13-98(يك مرحله ای)

 

آگهي مناقصه شماره 35/13-98(يك مرحله ای)

شركت مخابرات ايران (منطقه كرمان)در نظردارد اجراي عمليات كابل کشی فیبر نوری  خبر بافت را از طريق برگزاري مناقصه به بخش خصوصی واگذار نماید لذا كليه اشخاص حقوقی واجد شرايط که دارای تایید صلاحیت ایمنی  ورتبه بندي از اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی میباشند مي توانند حداكثر تاروز پنج شنبه مورخه 1398/05/31با واریز مبلغ پانصدهزار ريال بشماره 0106041717004 حساب سیبا بانک ملی جهت دريافت اسناد مناقصه به نشاني كرمان بلوار جمهوري اسلامي خيابان امام جمعه- خيابان شهید نامدار محمدی شرقی - طبقه دوم ،اداره پشتيباني وتداركات مراجعه و يا از طريق نمابر با ارسال درخواست وتصویر رسيد حواله وجه پرداخت شده اقدام به خرید اسنادمناقصه نمايند.

درضمن هزينه نشرآگهي بعهده برنده مناقصه خواهد بود.

زمان تحويل پاكات :   روز  دوشنبه  مورخه   98/06/11

زمان بازگشایي پاكات : روز سه شنبه مورخه 98/06/12

شماره تماس :  03431228812-03431228225

شماره نمابر :  03431228236

سايت اينترنتي :Kermantel.ir  .www  یا  wwwTci.ir

 

شركت مخابرات  ايران  ( منطقه كرمان  )

سهامی عام