آگهي مناقصه شماره 35/14-98(يك مرحله ای)

آگهي مناقصه شماره 35/14-98(يك مرحله ای)

 

شركت مخابرات ايران(منطقهکرمان) در نظردارداجراي عمليات طرح ارتباطی جیرفت - اسفندقه را با کابلکشی خاکی فیبرنوری ، همراه با تامین کلیه ملزومات شبکه به استثنای فیبرنوری از طريق برگزاري مناقصه به بخش خصوصی واگذار نماید،لذا كليه اشخاص حقوقی واجد شرايط که دارای تایید صلاحیتایمنی ورتبه بندی ازاداره تعاون کارورفاه اجتماعی میباشندميتوانندحداكثر تامورخه 1396/06/30با واریز مبلغ پانصدهزار ريال بشماره 0106041717004حساب سیبا بانک ملی جهت دريافت اسناد مناقصه به نشانيكرمان بلوار جمهوري اسلامي- خيابان امام جمعه- خيابان شهید نامدار محمدی شرقی ، طبقه دوم ،اداره پشتيباني وتداركات مراجعه يا از طريق نمابر با ارسال درخواست وتصویر رسيد حواله وجه پرداخت شده اقدام به خرید اسنادمناقصه نمايند.

درضمن هزينه نشرآگهي بعهده برنده مناقصه خواهد بود.

زمان تحويل پاكات :روزدوشنبه مورخه98/07/08

زمان بازگشایي پاكات : روز سه شنبه مورخه98/07/09

شماره تماس :  03431228812-03431228225

شماره نمابر :  03431228236

سايت اينترنتي.www.Tci.ir  , www.kermantel.ir

شركت مخابرات ايران ( منطقه كرمان  )

سهامی عام