آگهي مناقصه شماره 35/27/-98 (يك مرحله ای)

آگهي مناقصه شماره 35/27/-98 (يك مرحله ای)

         شركت مخابرات ايران (منطقه كرمان) در نظردارد اجرای طرح توسعه (FTTH ) شهرستان کرمان را به همراه تامین برخی تجهیزات موردنیازطرح ،از طريق برگزاري مناقصه به بخش خصوصی واگذار نماید، لذا كليه اشخاص حقوقی فعال دراین زمینه که دارای گواهی صلاحیت ایمنی ورتبه بندی ازاداره تعاون کارورفاه اجتماعی میباشند می توانندحداكثر تا مورخه98/9/6با واریز مبلغ پانصد هزار ريال بشماره حساب 0106041717004سیبا بانک ملی جهت دريافت اسناد مناقصه به نشاني كرمان بلوار جمهوري اسلامي خيابان امام جمعه، خيابان شهید نامدار محمدی شرقی ساختمان مرکزی مخابرات ،طبقه دوم اداره پشتيباني وتداركات مراجعه يا ازطريق نمابر با ارسال درخواست وتصویر رسيد حواله وجه پرداخت شده اقدام نمايند.

درضمن هزينه نشرآگهي بعهده برنده مناقصه می باشد.

زمان تحويل پاكات :   روزدو شنبه  مورخه  1398/9/18

زمان بازگشایي پاكات :  سه شنبه  مورخه   1398/9/19

شماره تماس : 03431228812 - 03431228225 

شماره نمابر :  03431228236     

سايت اينترنتي :  .ir   www.Kermantelیا www.Tci.ir