آگهي مناقصه شماره 35/28- 98 (يك مرحله ای)

       آگهي مناقصه شماره 35/28- 98 (يك مرحله ای)

شركت مخابرات ايران(منطقه کرمان) در نظردارداجراي عمليات طرح توسعه شبکه کابل محی آباد ازتوابع کرمان را با کابلکشی خاکی مسی وفیبرنوری ،همراه با تامین کلیه ملزومات شبکه به استثنای فیبرنوری از طريق برگزاري مناقصه به بخش خصوصی واگذار نماید،لذا كليه اشخاص حقوقی واجد شرايط که دارای تایید صلاحیت ایمنی ورتبه بندی ازاداره تعاون کارورفاه اجتماعی میباشند ميتوانندحداكثر تامورخ 98/09/16با واریز مبلغ پانصدهزار ريال بشماره 0106041717004  حساب سیبا بانک ملی جهت دريافت اسناد مناقصه به نشاني كرمان بلوار جمهوري اسلامي خيابان امام جمعه خيابان شهید نامدار محمدی شرقی ، طبقه دوم ،اداره پشتيباني وتداركات مراجعه يا از طريق نمابر با ارسال درخواست وتصویر رسيد حواله وجه پرداخت شده اقدام به خرید اسنادمناقصه نمايند.

درضمن هزينه نشرآگهي بعهده برنده مناقصه خواهد بود.

زمان تحويل پاكات : روز دوشنبه     مورخه  98/09/25

زمان بازگشایي پاكات : روز  سه شنبه مورخه98/09/26

شماره تماس :   03431228812-03431228225  

شماره نمابر :     03431228236-03431228226

سايت اينترنتي : Kermantel.ir  .www  یا  www.Tci.ir

 

شركت مخابرات ايران ( منطقه كرمان  )

سهامی عام